پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور

مرجع صدور مجوز

مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آئین نامه تاسیس دفتر کار بینائی سنجی(-) 2000179 1397/10/15 همه
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(-) 2000193 1367/03/12 همه
فرآیند صدور مجوزفایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی 100438
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز